OPRAVY HRAZENÉ NÁJEMCEM

Nařízení vlády je účinné od 1. ledna 2016.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 308/2015
ze dne 26. října 2015
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

 
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
 

§ 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.
 

§ 2
Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.
 

§ 3
Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů. 
 

§ 4
Drobné opravy podle věcného vymezení

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a  lišt,
b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u  oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a  spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,  
g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a  přistavěných skříní,
h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a  ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a  rozvodů ústředního topení,
i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenu g) a h).
   

§ 5
Drobné opravy podle výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a  výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.
 

§ 6
Roční limit nákladů

(1)       Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
(2)       Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostor, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi a  podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
 

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
           
           
předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
 
 
ministryně pro místní rozvoj
Ing. Karla Šlechtová, v.r.


      V současnosti nařízení vlády č. 258/1995 Sb. není v platnosti. Je však možné se tímto nařízením orientačně řídit v návaznosti na § 2207 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění (tzv. NOZ), který říká, cit.: "Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel."

      Dále § 2213 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění praví, že cit.: "Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné."


 

Vybrané části nařízení vlády č.258/1995.


Drobné opravy a obvyklé udržovací náklady související s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení 

(k § 161 odst. 2 a § 197)

§2

Drobnými opravami souvisejícími s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení, jsou opravy bytů a uvedených místností, jejich příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Drobnými opravami jsou rovněž jiné opravy bytů a uvedených místností, jejich příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení v příloze neuvedené, jestliže náklad na jednu opravu, zjištěný podle platných cenových předpisů, nepřevýší částku 300Kč.Provádí-li se na téže věci více oprav, které spolu souvisejí, je rozhodující součet nákladů na všechny tyto opravy. 

§3

Náklady spojené s obvyklým udržováním bytů a místností nesloužících k bydlení (dále jen obvyklé udržovací náklady) jsou náklady za práce, které se obvykle při delším užíváním provádějí, jako např. malování vč.opravy omítek, odhmyzování, napouštění xylolitové podlahy, drátkování a pastování parket, udržování dřevěného obložení stěn, opravy vestavěného nábytku (opravy a výměny příčlí, zámků a nátěry). 

§4

Uživatel není povinen hradit náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, vznikla-li jejich potřeba dříve, než místnosti převzal, nebo jestliže vznikly jako důsledek oprav, které je povinen nést majitel. 

§5

Není-li jiné dohody, hradí uživatelé bytů se společným příslušenstvím náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, spojené s užíváním společného příslušenství poměrně podle počtu osob, které v bytě bydlí. Uživatelé místností nesloužících k bydlení, hradí tyto náklady podle poměru plochy, kterou užívají.   

§6

Ustanovení §2  až 5 se vztahují na byty a místností nesloužící k bydlení v domech, které jsou v soukromém vlastnictví a na byty a místnosti nesloužící k bydlení ,přenechané k užívání v rodinných domech. 


Příloha vyhlášky č. 45/1964 Sb.

Sanitární zařízení

Upevnění uvolněného umývadla, klozetové mísy, mušle, dřezu, výlevky, vany, vyléváku, bidetu, klozetové nádrže, zrcadla, držáku schránek, konzol, věšáku.

Oprava, výměna výtokového ventilu - kohoutku , oprava, výměna sifonu a lapače tuku oprava odpadního a přepadního ventilu

Oprava baterie, oprava sprchy pevné nebo hadicové , výměna těsnění , výměna řetízků a zátek ke všem předmětům

Oprava, výměna věšáků, vanových držáků ,oprava,výměna dvířek u obezděné vany , oprava, výměna podpěr,růžic, táhel.

Oprava, výměna popelníku, schránky na toaletní papír, výměna galerek, čištění zanesených odpadních rour z bytu jen do kanalizační stoupačky.

Oprava,výměna násosky splachovače, plovákové koule s pákou, padákového drátu a páky, sedacího prkénka s poklopem, průchozího ventilu před klozetovou nádrží, klozetové manžety, zabroušení padákového sedla.

Výměna těsnění, případně kuželky pro ventily.

Oprava tlakového splachovače s výměnou jednotlivých drobných součástí.

Oprava,výměna ochranných rámů u dřezů a výlevek .                                         

Elektrické zařízení

oprava,výměna vypínačů všeho druhu,  pojistek a jističů všeho druhu, zásuvek, tlačítek, objímek, zvonkového a signalizačního zařízení vč. tlačítek u vchodu, transformátoru, zvonku i místní baterie, pokud patří k bytu,

oprava osvětlovacích těles, popřípadě výměna jednotlivých součástí

Kamna kuchyňská, pokojová a koupelnová (na tuhá paliva)

provádění ochranných nátěrů

výměna roštu

oprava,výměna táhla k roštu, popř. roštového lože

vymazání topeniště kamnářskou hlínou nebo šamotem

oprava šamotování

oprava, vymazání a vyhlazení topeniště

výměna a doplňování šroubků, nýtů apod. na kostře kamen a příslušenství

výměna plátů

upevňování a oprava ochranných rámů

oprava,výměna dvířek

oprava, výměna popelníku

výměna kouřových rour a kolen

oprava,výměna regulátoru tahu

vymazání spár

náhrada kruhových plotýnek u pokojových kamen

výměna slídy

oprava pečících trub a plechů u kuchyňských kamen                                            

oprava ohřívačů vody (kamenovců)                                                                                                    

Sporáky a vařiče plynové a elektrické, plynové radiátory a přenosná plynová kamínka

oprava hořáků

oprava, výměna uzavíracích kohoutů plynu

výměna a doplňování šroubků, nýtů a ostatních drobných součástí

oprava,výměna vypínačů elektrického proudu

oprava plotýnek a pečící trouby

výměna přívodního kabelu nebo hadice

oprava plotýnek a pečící trouby

výměna plechu, pekáče a roštu do pečící trouby

pročištění plynovodních přívodek od plynoměrů ke spotřebičům                        

 Ohřívače vody, plynové, průtokové a elektrické zásobníky

oprava, výměna membrány, ventilů a páky, tlakového pera regulačního zařízení hořáku , rour a kolen na odvod spálených plynů

čištění,provádění ochranných nátěrů,oprava topného tělesa ,oprava termostatu

 Měřiče spotřeby tepla 

oprava individuálních měřičů spotřeby tepla v bytech                                         

 Etážové topení 

oprava, výměna napouštěcího a výpustného ventilu, přetěsnění jednotlivých přírub,oprava,výměna odvzdušňovacího ventilu,

provádění ochranných nátěrů,oprava dvířek,výměna roštu,výměna kouřových rour,tmelení kotle kolem dvířek a pláště

vyčištění kotle od sazí a popele,seřízení ventilu nebo kohoutu u topných těles 

Chladící zařízení 

výměna náplně na chladící směsi nebo oleje

mazání a čištění motoru a kompresoru

výměna těsnění

výměna rozběhového kondenzátoru

výměna hnacího řemene

seřízení termostatu

oprava,výměna přívodního kabelu                                                                        

Kování a zámky 

oprava a výměna kliky, olivy, štítku, tlačítka, prismatického skla, poštovní schránky, nárazníků, mezidveřních spojů, zachycovačů rolet, západek, závěsů kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel, zámků. vložek do zámků, klíčů.                                                                             

Okna a dveře 

tmelení oken , menší opravy, výměna dělících příčlí a lišt zasklených dveří , zasklívání jednotlivých oken

menší oprava, výměna části obložení okenních parapetů                                 

Podlahy

oprava uvolněných dlaždic do 1,5 m2

upevnění, výměna prahu

upevnění, náhrada podlahových lišt                                                                     

Rolety a žaluzie 

oprava,výměna navíjecího mechanismu

vyspravení plátna

výměna šňůry

oprava dřevěné svinovací rolety (žaluzie)

oprava vyklápěcího zařízení žaluzie

spojení lišt, výměna plíšku

oprava zámku u nůžkových mříží nebo železných rolet                                       

výměna per u železných rolet

 Telefony domácí 

oprava,výměna telefonní šňůry ,vložky mikrotelefonní a sluchátkové , seřízení domácího telefonu 

                                                                                                                                 

Drobné opravy bytu

(k § 687 odst.2)

odst. 1

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu.

odst. 2

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: 

opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměna prahů a lišt 

opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování,klik, rolet a žaluzií 

výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků 

výměny uzavíracích kohoutů a rozvodu plynu s výjimkou hlavních uzávěru pro byt 

opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku 

opravy měřičů tepla a teplé vody                                       

odst. 3

Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, bidetů, umývadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů, etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení: Nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

 Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3.

odst. 4

Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3 , jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 300,- Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.

 

FOTOGRAFIE DOMU - ZMENŠENÁ.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one